2011-09-02

Korrigering förslag till beslut

Styrelsen har beslutat att korrigera sitt förslag till beslut om nyemission som pressmeddelats 2011-08-25 enligt följande:

Styrelsen har fattat beslut om att kalla till extra bolagsstämma 29 september 2011 för att föreslå stämman att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Föregående nyemissioner genomförda under 2011 har tillsammans inbringat 3.1 Mkr av begärda 5.1 Mkr. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla resterande belopp på 2.0 Mkr för att säkerställa koncernens marknads- och produktionsverksamhet fram till att positivt kassaflöde genereras samt ytterligare 1.4 Mkr för uppbyggnad av en buffert.

Aktiekapitalet skall ökas med högst 3 379 160 kr och antalet aktier skall ökas med högst 3 379 160 stycken av serie B och kvotvärdet 1,00 kr. Teckningskursen skall vara 1,00 kr. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 3.38 Mkr före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 250 tkr. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade B-aktierna att utgöra 25 % av röster och kapital.

Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att för fyra gamla aktier av serie B teckna en ny B-aktie. I den utsträckning inte samtliga B-aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 7 oktober 2011.

Teckning av nya B-aktier skall ske under perioden från och med den 14 oktober 2011 till och med den 28 oktober 2011. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Ytterligare information ges i det memorandum som bolaget kommer att publicera i samband med nyemissionen.

Styrelsen
Biotech-IgG AB

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00 , fax 046-286 45 45,
Internet: www.chemel.com, mail: info@chemel.com.
Kontaktperson: Dr Kirstin Kriz, VD
Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news