2011-08-29

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 september 2011 kl 10.00 på IDEON Science Park, Scheelevägen 19F:2, 223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 september 2011, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 26 september 2011 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-286 45 00 , fax: 046-286 45 45, e-mail: info@biotech-igg.com

Ärenden på Stämman
1-5.    Ärendena 1 till och med 5 enligt bolagsordningens § 8 kommer att behandlas.

6.    Styrelsens förslag till beslut om publik nyemission under perioden 14 oktober 2011 till 28 oktober 2011 av högst 4 505 547 B-aktier för 1,00 kr per aktie med företräde för befintliga aktieägare (avstämningsdag 7 oktober 2011 sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 4 oktober 2011). Kursen är baserad på aktiens kvotvärde samt dess kursutveckling på AktieTorget. Tre gamla aktier kommer att berättiga till teckning av en ny. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 33 % av röster och kapital. Handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen AktieTorget. Föregående nyemissioner genomförda under 2011 har tillsammans inbringat 3.1 Mkr av begärda 5.1 Mkr. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla resterande belopp på 2.0 Mkr för att säkerställa koncernens marknads- och produktionsverksamhet fram till att positivt kassaflöde genereras samt ytterligare 2.5 Mkr för uppbyggnad av en buffert.

Lund i augusti 2011
Styrelsen

Handlingar
Förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt 4 kap 4§ ABL kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast torsdagen den 8 september 2011.


Biotech-IgG AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00 , fax 046-286 45 45,
Internet: www.chemel.com, mail: info@chemel.com.
Kontaktperson: Dr Kirstin Kriz, VD
Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news