2011-11-11

Delårsrapport/Interim report Q3 2011

Hela rapporten kan laddas ner här

 

Finansiell information

 

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

-       Resultatet i koncernen för januari-september uppgick till -2 384 tkr (-3 435 tkr). För tredje kvartalet uppgick resultatet i koncernen till -673 tkr (- 426 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -1 723 tkr (-3 562 tkr) för första nio månaderna och till -581 tkr (-445 tkr) för tredje kvartalet.

-       Nettoomsättningen i koncernen för perioden januari-september uppgick till 3 758 tkr (10 269 tkr). För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 1 106 tkr (3 091 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick under perioden januari-september till 447 tkr (749 tkr). För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 56 tkr (379 tkr) i moderbolaget.

-       Resultat per aktie uppgick till -0.21 kr (-0.42 kr) för första nio månaderna och till -0,05 kr (-0,05 kr) för tredje kvartalet.

 

Väsentliga händelser under perioden juli till september 2011

 

-       Resultatet för koncernen förbättrades från -1 075 tkr (Q2) till -673 tkr (Q3) och i moderbolaget från -690 tkr (Q2) till -581 tkr (Q3). Resultatförbättringen är en följd av Biotech-IgG koncernens kraftfulla och konsekvent genomförda kostnadsbesparingsplan.

-       Koncernens nettoomsättning minskade från 1 214 tkr (Q2) till 1 106 tkr (Q3). Nedgången är främst orsakad av minskad försäljning på grund av bortfall av agenturer och en långsammare takt i införandet av nya. Moderbolagets nettoomsättning minskade från 294 tkr till 56 tkr. Minskningen av moderbolagets nettoomsättning är ett resultat av bortfall av leverantörer under 2010 samt att säljresurserna under 2011 varit begränsade.

-       Moderbolaget genomförde 21 juni - 5 juli 2011 en nyemission med företräde för aktieägarna som tecknades till 38% och inbringade ca 1.2 Mkr före nyemissionskostnader som uppgick till 250 tkr.

-       På extra bolagsstämman 17 mars 2011 beslöts att ändra moderbolagets firma från Chemel AB till Biotech-IgG AB. Namnbytet registrerades hos Bolagsverket 7 juli 2011.

-       På den extra bolagsstämman den 29 september 2011 fattades beslut om nyemission med företräde för aktieägarna 14-28 oktober 2011 genom ökning av aktiekapitalet med högst 3 379 160 kr och antalet aktier av serie B med högst 3 379 160 stycken. Teckningskursen fastställdes till 1,00 kr per aktie där fyra gamla aktier av serie B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

-       Moderbolaget genomförde 14 oktober - 28 oktober 2011 en nyemission med företräde för aktieägarna som tecknades till 33% och inbringade ca 1.2 Mkr före nyemissionskostnader som förväntas uppgå till ca 250 tkr.

-       Moderbolaget har påbörjat en rekryteringsprocess för att förstärka säljresurserna.

 

 

VDs kommentar

Jag har nu varit VD för Biotech-IgG AB i fem månader. Som relativt nytillsatt VD har jag ödmjukt men bestämt drivit arbetet med att omvandla bolagets huvudsakliga fokus från teknikutveckling mot försäljning. Sommaren har bjudit på en hel del utmaningar såsom långtidssjukskrivningar och översvämning av vårt danska dotterbolags säljkontor i Köpenhamn p g a kraftig nederbörd. Dessa utmaningar har medfört att jag har tillbringat många dagar i Danmark för att styra upp arbetet i vårt dotterbolag. Övrig tid har gått åt för att ringa och besöka bolagets distributörer och kunder samt för att intervjua nya kandidater för nyanställning. Således befinner sig bolaget in en mycket spännande omvandlingsfas som jag hoppas snabbt kommer att leda till konkreta resultat.

 

Min resa från Chemel AB till LifeAssays AB till Biotech-IgG AB

Jag har tidigare under en tio års period arbetat med markandsföring, försäljning, kvalitetssäkring och produktutveckling på det svenska blodanalysbolaget LifeAssays AB. Min grundutbildning erhöll jag vid UCSD (Univeristy of California San Diego).  I slutet av 1990-talet flyttade jag till Sverige. Därefter disputerade jag vid Lunds Tekniska Högskola (Lunds Universitet) bland annat på Chemels SIRE-Biosensor och LifeAssays BITAR teknologin som utgör grunden för två av bolagets nuvarande produkter.

 

Q3 i sammandrag

Koncernens nettomsättning för perioden jan-sep uppgick till 3 758 (10 269) tkr. Enligt tidigare rapportering (Q2) förklaras nedgången i försäljningen främst av bortfallet av leverantörer under 2010, vilka ännu inte kunnat ersättas. Moderbolagets nettomsättning för perioden jan-sep uppgick till 447 (749) tkr, vilket är en försämring jämfört med motsvarande period föregående år. Koncernens resultat för perioden jan-sep  2011 uppgick till –2 384 (-3 435) tkr vilket är en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatförbättringen förklaras främst av de tidigare aviserade besparings- och rationalisersingsåtgärder som har börjat ge effekt. Moderbolagets kvartalsmässiga resultat har utvecklats enligt följande -1 363 tkr (Q1 2010), -1 753 tkr (Q2 2010), -445 (Q3 2010), -165 tkr (Q4 2010), -452 tkr (Q1 2011), -690 tkr (Q2 2011) samt -581 tkr (Q3 2011).

 

Med kunden i fokus

Vårt nya affärskoncept bygger på att erbjuda ett komplett sortiment av produkter till en väldefinierad kundgrupp. Denna kundgrupp finns starkt representerad i Sverige och utgörs av bolag inom LifeScience/Läkemedel/Biotek/ Diagnostik som producerar, utvecklar eller analyserar proteiner främst antikroppar.  Vår fokus ligger nu på att utveckla marknads- och försäljningssidan främst på hemmamarknaden i syfte att göra verksamheten lönsam. I slutet av Q2 påbörjades ett omstruktureringsarbete med avsikten att kraftigt förstärka bolagets regionala försäljningsaktiviteter. Detta innebär att antalet kundbesök kommer att öka samt att bolaget kommer att exponeras mera frekvent på regionala mässor och utställningar samt i facktidskrifter. Vi avser även att använda oss av regionala opinionsbildare och deras nätverk för support av vår marknadsföring och produktförsäljning.

 

Våra egna produkter har anpassats till vårt affärskoncept och utgörs idag av SIRE-Biosensor utrustning med testkit (analyserar råvaror för antikroppsproduktion), BITAR utrustning med testkit (analyserar antikroppar), Proteinuppreningsutrustning med tillbehör samt Proteinuppreningstjänster. Moderbolaget leverade sitt första proteinuppreningsutrustning undar maj månad. Försälningspriset per enhet uppgår till 83 tkr vilket är lägre än konkurrerande produkter. Intresset för moderbolagets antikroppsmätare (BITAR utrustning) har ökat. Moderbolaget planerar att leverera instrument till kunder under Q3.

 

Jag vill avsluta med att tacka aktieägarna för deras finansiella stöd och hoppas att våra försäljningsinsatser inom en snar framtid kommer kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

 

Lund i november 2011

 

Kirstin Kriz, Tekn. Dr.

VD

 

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-286 45 45,

Internet: www.chemel.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Dr Kirstin Kriz, VD, Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news