2011-09-29

Kommuniké extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämman i Biotech-IgG AB (publ) org nr 556529-6224 2011-09-29 fattades följande beslut:

 

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Stämman beslutade enhälligt godkänna styrelsens framlagda förslag enligt nedan:

 

Styrelsen föreslår extra bolagsstämman om beslut att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Föregående nyemissioner genomförda under 2011 har tillsammans inbringat 3.1 Mkr av begärda 5.1 Mkr. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla resterande belopp på 2.0 Mkr för att säkerställa koncernens marknads- och produktionsverksamhet fram till att positivt kassaflöde genereras samt ytterligare 1.4 Mkr för uppbyggnad av en buffert.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen extra bolagsstämman att besluta om:

 

att öka bolagets aktiekapital med högst 3 379 160  kronor genom nyemission av högst 3 379 160 aktier av serie B;

att för varje tecknad aktie skall erläggas 1,00 kronor (vilket motsvarar kvotvärdet 1,00 kronor);

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid fyra (4) befintliga aktier av serie B skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie av serie B;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 7 oktober 2011;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 14 oktober till och med den 28 oktober 2011, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 14 oktober till 25 oktober 2011;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 14 oktober till och med den 28 oktober 2011 på fastställt formulär;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant från det att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren, likviddag är senast 4 november 2011;

att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 2 000 aktier;

att utgivande av samt handel med betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier skall ske;

att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt

att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-286 45 45,

web www.biotech-igg.com, mail info@biotech-igg.com.

VD och kontaktperson: Dr Kirstin Kriz

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news